سرور ابری SSD ایران

IRCloud-512

1 vCPU @ 1500 MHz
512MB RAM
15GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

IRCloud-1G

1 vCPU Cores @ 2.0 GHz
1GB RAM
25GB SSD
گیگابایت ترافیک ماهانه نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

IRCloud-2G

2 vCPU Cores @ 2.0 GHz
2GB RAM
40GB SSD
گیگابایت ترافیک ماهانه نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

IRCloud-3G

2 vCPU Cores @ 2.0 GHz
3GB RAM
55GB SSD
گیگابایت ترافیک ماهانه نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

IRCloud-4G

3 vCPU Cores @ 2.0 GHz
4GB RAM
70GB SSD
گیگابایت ترافیک ماهانه نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین

IRCloud-5G

3 vCPU Cores @ 2.0 GHz
5GB RAM
85GB SSD
گیگابایت ترافیک ماهانه نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین